skip to Main Content
(+84) 28 6270 1372 info@xelex.vn 124 Huynh Tan Phat Str., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, HCMC

XELEX TABLE COMPUTER CERTIFICATE OF LEGAL CERTIFICATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION – COMMUNICATION

On May 3, 2019, Xelex 7 and Xelex 10 tablets were certified by the Ministry of Information and Communications. This is very welcome information when the tablet products designed and manufactured by Vietnamese people have passed the most rigorous testing rounds of testing and certification centers. Achieving this certification helps reinforce the trust and motivation of Xelex's staff to strive and be more determined to bring the best quality products to customers.

Read More

MÁY TÍNH BẢNG XELEX NHẬN CHỨNG CHỈ HỢP QUY CỦA BỘ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

Ngày 3 tháng 5 năm 2019, máy tính bảng Xelex 7 và Xelex 10 đã được bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng nhận hợp quy. Đây là thông tin rất đáng hoan nghênh khi sản phẩm máy tính bảng do người Việt Nam thiết kế và chế tạo đã vượt qua những vòng kiểm tra gắt gao nhất của trung tâm kiểm định và chứng nhận. Đạt được chứng nhận này giúp củng cố thêm niềm tin và động lực cho đội ngũ nhân viên công ty Xelex phấn đấu và quyết tâm hơn nữa để mang đến…

Read More