skip to Main Content
+84 28 54 155 553 info@xelex.vn 77 Hoang Van Thai, District 7, HCMC, VIETNAM

IMPLEMENTING SOLUTIONS TO INCREASE THE NUMBER OF INFORMATION TECHNOLOGY ENTERPRISES | CONGTHUONG.VN

The development of information technology (IT) enterprises is extremely significant. In the coming time. Ho Chi Minh City (HCMC) needs to implement solutions to increase the number of IT businesses quickly. In the event that the number of IT enterprises increases, attracting the number of employees working today, it will contribute nearly 10% of GRDP of Ho Chi Minh City. That is the highlight of Mr. Nguyen Thien Nhan - Member of the Politburo, Secretary of Ho Chi Minh City Party Committee at Ho Chi Minh City Information Technology and Artificial Intelligence (AI) Business Day 2019 with the theme :…

Read More

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CONGTHUONG.VN

Việc phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) cực kỳ có ý nghĩa. Trong thời gian tới TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần thực hiện các giải pháp gia tăng số lượng doanh nghiệp CNTT thật nhanh. Trường hợp, số lượng doanh nghiệp (DN) CNTT gia tăng, thu hút số lao động làm việc gấp đôi hiện nay thì sẽ đóng góp được gần 10% GRDP của TP.HCM. Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Ngày hội doanh nghiệp công nghệ…

Read More

HCMC IT ENTERPRISES AND INTELLECTUAL INTELLIGENCE DAY

On the morning of December 28, Ho Chi Minh City People's Committee held the Ho Chi Minh City Information Technology and Artificial Intelligence (AI) Business Day 2019 with the theme "New awareness, quick change, sudden innovation." breaking ”.Attending were Politburo Member, Ho Chi Minh City Party Secretary Nguyen Thien Nhan.The festival is an opportunity for City's units and businesses to meet and discuss practical issues towards fast and sustainable development for the city. Through the Festival, leaders of Ho Chi Minh City will listen to the opinions, suggestions and donations of units, businesses and individuals to develop, improve competitiveness and…

Read More

NGÀY HỘI DOANH NGHIỆP CNTT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TP.HCM

Sáng 28/12, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) TP Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề “Nhận thức mới, thay đổi nhanh, sáng tạo đột phá”.Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.Ngày hội là dịp để các đơn vị của Thành phố và doanh nghiệp gặp gỡ, thảo luận về những vấn đề thiết thực hướng tới phát triển nhanh và bền vững cho thành phố. Thông qua Ngày hội, lãnh…

Read More

XELEX JOINED THE WORKSHOP “THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN IMPLEMENTING THE RESOLUTION NO. 52-NQ / TW ON THE 4TH INDUSTRIAL NETWORK INDUSTRY

On December 14, 1919 at the National University of Ho Chi Minh City, Worldsoft Corporation participated in the seminar on “The role of the University in implementing the Resolution 52-NQ / TW on the Public Revolution. Fourth karma ”. Currently, the level of active participation in the Fourth Industrial Revolution of our country is low. Institutions and policies are still limited and inadequate. The structure and quality of human resources have not met the requirements. Science-technology and innovation are not really the driving force for socio-economic development; The newly created national innovation system has not yet been synchronized and effective.…

Read More

ÔNG NGUYỄN ÁI HỮU VINH DỰ ĐƯỢC MỜI CÓ BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: VAI TRÒ CỦA ĐẠI HỌC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52-NQ/TW VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Ngày 14-12-2019 tại trường Đại Học Quốc Gia TP.HCM, công ty Worldsoft đã tham dự buổi hội thảo về “Vai trò của Đại Học trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 52-NQ/TW về Cách Mạng Công Nghiệp lần thứ 4”. Hiện nay, mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta còn thấp. Thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là…

Read More

TRAINING SESSION AT GREEN EDU

On December 3, 2019, Xelex company had a training session on using agricultural software for Green Edu employees. At the training session, Xelex company introduced, described and delved into the main features of agricultural management software. At the end of the training, Green Edu staff applied the knowledge learned through direct manipulation on the tablet. The training session aims to equip knowledge on how to use Xelex agricultural software to prepare for the introduction and instruction on how to use the software for farmers, and to receive input from Green. Edu to contribute to increasingly improving the software, bringing the…

Read More

BUỔI TẬP HUẤN TẠI GREEN EDU

Ngày 03/12/2019, công ty Xelex đã có buổi tập huấn sử dụng phần mềm nông nghiệp cho các nhân viên của Green Edu. Tại buổi tập huấn, công ty Xelex đã giới thiệu, mô tả và đi sâu vào các tính năng chính của phần mềm quản lý nông nghiệp. Cuối buổi tập huấn, nhân viên Green Edu đã áp dụng các kiến thức đã học qua việc thao tác trực tiếp trên máy tính bảng. Buổi tập huấn nhằm mục đích trang bị kiến thức về cách sử dụng phần mềm nông nghiệp Xelex để chuẩn bị cho công…

Read More