skip to Main Content
+84 28 54 155 553 info@xelex.vn 77 Hoang Van Thai, District 7, HCMC, VIETNAM

XELEX INTRODUCES AGRICULTURAL SOFTWARE FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN BINH THUAN PROVINCE

On February 14, 2020, at the meeting room of the Department of Agriculture and Rural Development (No. 17 Thu Khoa Huan - Phan Thiet City. Xelex Company had a presentation about Worldsoft Agriculture software system and restoring applications) Service for the State management and agricultural production of the farmers Attending include the Board of Directors of the Department of Directors, the Board of Directors of the Department Office and the experts and leaders of the Department of Planning and Finance of the province. Binh Thuan

Read More

XELEX GIỚI THIỆU PHẦN MỀM NÔNG NGHIỆP CHO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 14 tháng 02 năm 2020, tại phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 17 Thủ Khoa Huân - Thành phố Phan Thiết. Công ty Xelex đã có buổi trình bày về hệ thống phần mềm Worldsoft Agriculture cùng các ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý Nhà Nước và sản xuất nông nghiệp của người nông dân. Đến dự gồm có tập thể Ban Giám Đốc Sở, tập thể lãnh đạo Văn phòng Sở và chuyên viên cùng đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính tỉnh Bình Thuận

Read More

XELEX JOINED THE WORKSHOP TO INTRODUCE NEW RICE VARIETIES IN VINH LONG

On February 12, 2020, in My Loc Commune, Vinh Long Province, Xelex Technology Joint Stock Company attended a seminar on introducing new ST25 rice varieties which were piloted at Tan Tien Cooperative. In addition to introducing new rice varieties, the workshop also provided solutions for managing agricultural production processes in the direction of modernization. Xelex Technology Joint Stock Company has brought a comprehensive solution to help farmers, farms, cooperatives and businesses manage the planning, monitoring implementation and viewing revenue and expenditure reports. cash flows anytime, anywhere. Creating conditions for agriculture to gradually enter the industrial era 4.0

Read More

XELEX THAM DỰ HỘI THẢO GIỚI THIỆU GIỐNG LÚA MỚI Ở VĨNH LONG

Ngày 12-2-2020, tại xã Mỹ Lộc, tỉnh Vĩnh Long, công ty cổ phần công nghệ Xelex đã tham dự buổi hội thảo giới thiệu giống lúa mới ST25 được triển khai thí điểm tại hợp tác xã Tân Tiến. Bên cạnh việc giới thiệu giống lúa mới, hội thảo cũng đưa ra các giải pháp về việc quản lý quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Công ty cổ phần công nghệ Xelex đã mang đến một giải pháp toàn diện để giúp hộ nông dân, trang trại, hợp tác xã và các doanh nghiệp quản…

Read More